Assemblea 12/01/2022

Per la present us informo de la convocatòria de la propera assemblea de l'Agrupació de Defensa Forestal Gavarres Marítima amb els següents detalls:

En previsió de complicació de la pandèmia de COVID-19 es preveu la opció d'assistència remota per mitjà d'Internet sol·licitant l'enllaç per correu electrònic a maritima@adfgavarres.cat

Convocats amb dret a veu i vot

 • Representants dels municipis associats

 • Propietaris i representants de propietats forestals associades

 • Representants de les entitats de protecció de la natura associades

Convidats amb dret a veu però sense vot

 • Personal laboral i voluntari de l'ADF

 • Representants de les entitats amb conveni de col·laboració amb l'ADF

Ordre del dia

 1. Aprovació de l’acta de l’assemblea de 10 de desembre de 2020

 2. Aprovació dels comptes del 2020

 3. Revisió del programa d’actuacions 2021

 4. Elecció de president, tresorer i la meitat dels vocals pel període (2022-2026)

 5. Propostes de la taula tècnica i de la taula de voluntariat pel 2022

 6. Aprovació del programa d’actuacions 2022

 7. Aprovació del pressupost per al 2022

 8. Torn obert de paraula

Delegació de vot

Tal com preveuen els estatuts, s’admetrà la delegació del vot sempre i quan qualsevol soci representat ho sigui per un altre soci o una altra persona. Aquesta possibilitat requerirà que el soci titular signi un escrit en el qual designi a la persona que el representarà fent-hi constar el nom, cognoms, DNI i domicili del representant. L'esmentat escrit haurà de ser presentat pel representant a l’inici de l’assemblea i haurà de quedar constància en l'acta que hi és present i que actua en representació del soci absent. En cas d'assistència telemàtica aquest escrit haurà d'estar signat digitalment i s'haurà de fer arribar per correu electrònic a l'adreça maritima@adfgavarres.cat abans de donar inici de l'assemblea.

Documentació de la reunióAtentament,


Melcior Soler i Sala

President