Transparència

Informació institucional i organitzativa

Missió de l'entitat

La lluita integral contra els incendis forestals.

Activitats de l'entitat

 • Actuacions de conscienciació del risc que suposen els incendis forestals, les mesures per minimitzar el risc i l'autoprotecció en cas d'incendi forestal.
 • Treballs forestals de prevenció d'incendis en base a als plans de prevenció d'incendis forestals vigents.
 • Actuacions de vigilància d'incendis forestals i primera intervenció en dies i èpoques d'alt risc.
 • Suport al cos de Bombers de la Generalitat en l'extinció d'incendis forestals.
 • Suport a activitats d'interès general en territori forestal.

Àmbit d'actuació

Els territori municipal dels municipis fundadors de l'ADF (Calonge - Sant Antoni, Castell-Platja d'Aro, Palamós, Sant Feliu de Guíxols i Santa Cristina d'Aro) i els dels municipis limítrofes a aquests. Excepcionalment en actuacions de suport a l'extinció es podrà actuar arreu de Catalunya seguint els criteris que estableixi la Directriu 1 de la Direcció General de Medi Natural i Biodiversitat adreçada a les ADF.

Normativa aplicable

Número de registre de l'entitat

Número 289 del registre d'agrupacions de defensa forestal del Departament d'agricultura de la Generalitat de Catalunya

Estatuts de l'entitat

Estatuts ADF Gavarres Marítima aprovats el 22 de gener de 2016 i registrats el 19 de febrer de 2016 al volum 3 foli 59.3 del registre d'ADF del Departament d'agricultura de la Generalitat de Catalunya.

Composició dels òrgans de govern

 • President: Melcior Soler Sala, propietari forestal
 • Secretari: Josep Sanllehí Pijoan, propietari forestal
 • Tresorer: Octavi Frigola Esteve, propietari forestal
 • Vocal municipal: Josep Maria Solé Chavero, regidor de l'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
 • Vocal: Antoni Maria Vilaseca Escote, propietari forestal
 • Vocal: Michel Curel, propietària forestal
 • Vocal: Josep Maria Thió Ordis, propietari forestal

Equip de direcció i gestió de l'entitat

 • Coordinador i tècnic de suport: Gaspar Segués Sais
 • Capatàs de brigada: Francesc Cano Bertran
 • Cap de colla: Daniel Paul Roquer
 • Cap de colla: Josep Vidal Oliveras
 • Cap de colla: Robert Palancar Pardillo
 • Cap de colla: Ricard Elias Melis

Vinculació amb entitats i administracions

Ajuntaments associats:

 • Calonge - Sant Antoni
 • Castell - Platja d'Aro
 • Palamós
 • Sant Feliu de Guíxols
 • Santa Cristina d'Aro

Entitats a les quals l'ADF L'ADF Gavarres Marítima està associada:

 • Federació ADF Les Gavarres
 • Secretariat de Federacions i ADF de Catalunya
 • Consorci Forestal de Catalunya


Gestió econòmica, pressupostària i patrimonial

Pla anual d'activitats

Brigada forestal socioeducativa

 • Descripció: Grup de treball forestal dirigit per un capatàs amb participació de voluntaris, estudiants d'estudis forestal en pràctiques i penats a treballs a benefici de la comunitat.
 • Calendari i horari: De dilluns a diumenge habitualment de 8 a 15 h (En serveis especials o dies de risc d'incendi aquest horari pot variar)
 • Finalitat: Mobilitzar els recursos existents al territori per a potenciar les actuacions de prevenció d'incendis forestals. Formar estudiants en la prevenció d'incendis. Oferir la possibilitat de realitzar la condemna a treballs a benefici de la comunitat en un entorn natural i una tasca que fomenti el compromís, la relació social i la reinserció l'hàbit laboral.

Grup d'intervenció

 • Descripció: Grup de vigilància d'incendis, primera intervenció forestal i suport a l'extinció, format pels voluntaris de l'entitat amb experiència i formació en treballs forestals de prevenció d'incendis.
 • Calendari i horari: Dies i hores de risc d'incendi forestal elevat o a petició del cos de Bombers de la Generalitat o altres organismes públics de seguretat i emergència.
 • Finalitat: Alertar els cossos de seguretat i emergència en cas d'incendi o risc per les persones. Realitzar una primera intervenció per minimitzar el risc i afectació. Donar suport als cossos d'emergència i seguretat sota la seva supervisió en actuacions d'àmbit forestal.

Comptes anuals

Pressupostos aprovats


Comptes aprovats

Els comptes anuals es troben també publicats al registre mercantil de Girona.

Retribució dels òrgans de direcció i administració

 • Membres de la junta directiva: NO PERCEBEN RETRIBUCIÓ
 • Tècnic de suport: 13.364,70 € bruts anuals
 • Capatàs brigada: 22.274,40 € bruts anuals

Inventari i patrimoni de l'entitat

 • Vehicle lleuger forestal polivalent 4x4: Mitsubishi L200 GL
 • Vehicle lleuger forestal polivalent 4x4: Mitsubishi L200 GL
 • Vehicle lleuger forestal polivalent 4x4: Mitsubishi L200 GLX
 • Vehicle lleuger forestal de suport 4x4: Nissan Terrano
 • Vehicle ATV 4x4: Polaris
 • Vehicle de coordinació i suport: Nissan Interstar
 • Cuba remolcable 6000l
 • Cuba remolcable 6000l


Gestió administrativa

Contractes

L'òrgan responsable en matèria de contractació de material inventariable (>600€) és la Junta directiva. Les despeses inferiors a aquest import són responsabilitat del coordinador, el tècnic de suport o el capatàs de la brigada en base a projectes i partides pressupostàries aprovades; responent davant de la junta de la motivació de la seva execució.

Convenis

2015

 • Ajuntament de Palamós. Conveni aportació anual municipal a l'ADF. Import del conveni: 6.972,46 €.
 • Ajuntament de Calonge. Conveni aportació anual municipal a l'ADF. Import del conveni: 6997,66 €.

2014

 • Diputació de Girona. Conveni servei de prevenció d'incendis forestals campanya 2014. Import concedit: 60.000 €.
 • Ajuntament de Calonge. Conveni aportació anual municipal a l'ADF. Import del conveni: 6997,66 €.

Ajuts i subvencions

2019

 • Departament d'agricultura de la Generalitat de Catalunya. Ajut per al foment de les ADF 2019 (Manteniment). Import: 8.180,00 €. Amb concurrència pública. Convocatòria. Atorgament.

2018

 • Diputació de Girona. Ajut per la prova pilot de la brigada socioeducativa. Import: 12.000 €. Sense concurrència pública. Es justifica parcialment el cost d'empresa del capatàs de la brigada.
 • Departament d'agricultura de la Generalitat de Catalunya. Ajut per al foment de les ADF 2018 (Manteniment). Import: 5.242,09 €. Amb concurrència pública.
 • Departament d'agricultura de la Generalitat de Catalunya. Ajuts a la gestió forestal sostenible 2017-2018. Import concedit: 46.307,50 €. Amb concurrència pública. Es justifica treballs forestal d'obertura d'espais oberts i manteniment de ferms de camins.
 • Diputació de Girona. Ajut per a actuacions en matèria forestal 2018. Import: 4.717,88 €. Amb concurrència pública.

2017

 • Departament d'agricultura de la Generalitat de Catalunya. Ajut per al foment de les ADF 2017 (Manteniment). Import: 5.508,25 €. Amb concurrència pública.
 • Departament d'agricultura de la Generalitat de Catalunya. Ajuts a la gestió forestal sostenible 2016-2017. Import concedit: 47.160.21 €. Amb concurrència pública. Es justifica treballs forestal d'obertura d'espais oberts i manteniment de ferms de camins.
 • Diputació de Girona. Ajut per a actuacions en matèria forestal 2017. Import: 4.923,40 €. Amb concurrència pública.

2016

 • Departament d'agricultura de la Generalitat de Catalunya. Ajut per al foment de les ADF 2016 (Manteniment). Import: 6.271,00 €. Amb concurrència pública.
 • Diputació de Girona. Ajut per a actuacions en matèria forestal 2016. Import: 5.000 €. Amb concurrència pública.
 • Departament d'agricultura de la Generalitat de Catalunya. Ajuts a la gestió forestal sostenible 2015-2016. Import concedit: 2.610 €. Amb concurrència pública. Es justifica treballs forestal d'obertura d'espais oberts i manteniment de ferms de camins.
 • Departament d'agricultura de la Generalitat de Catalunya. Ajuts a l'adquisició de material de transmissions i posicionament de les ADF. Import concedit: 4.000 €. Amb concurrència pública. Es justifica l'adquisició d'equips de transmissions.

2015

 • Departament d'agricultura de la Generalitat de Catalunya. Ajut per al foment de les ADF 2015 (Manteniment). Import: 5.371,28 €. Amb concurrència pública.

2014

 • Departament d'agricultura de la Generalitat de Catalunya. Ajuts a l'adquisició de material de transmissions i posicionament de les ADF. Import concedit: 11.790 €. Amb concurrència pública. Es justifica l'adquisició d'equips de transmissions.
 • Departament d'agricultura de la Generalitat de Catalunya. Ajut per al foment de les ADF 2014 (manteniment). Import concedit: 5.399,48 €. Amb concurrència pública.
 • Diputació de Girona. Ajut per a actuacions en matèria forestal 2014. Import: 5.000 €. Amb concurrència pública. Es justifica feina adequació de tres espais oberts.
 • Departament d'agricultura de la Generalitat de Catalunya. Ajuts a la gestió forestal sostenible 2013-2014. Import concedit: 2.610 €. Amb concurrència pública. Es justifica treballs forestal d'obertura d'espais oberts i manteniment de ferms de camins.