ESTATUTS SOCIALS DE L'AGRUPACIÓ DE DEFENSA FORESTAL GAVARRES MARÍTIMATÍTOL I. Denominació, domicili, àmbit territorial i objecte.

Article 1 - Denominació

Sota el nom "GAVARRES MARÍTIMA" es constitueix una Agrupació de Defensa Forestal (ADF) a l'empara de la Llei 6/88 de 30 de març, forestal de Catalunya, i de l'Ordre de 6 d'octubre de 1986, la qual gaudirà de personalitat jurídica i plena capacitat per a l'acompliment dels seus fins. L'ADF es regira pels presents Estatuts i per la legislació aplicable.

Article 2 - Domicili

El domicili social de l'ADF GAVARRES MARÍTIMA queda ubicat a la Zona Esportiva Municipal s/n de Santa Cristina d'Aro.

Article 3 - Àmbit territorial

L’àmbit territorial de l'ADF compren els termes municipals Palamós, Calonge, Castell-Platja d’Aro, Santa Cristina d’Aro i Sant Feliu de Guíxols.

Article 4 - Objecte de l'entitat

Els objectius i finalitats de l'ADF són els següents:

 1. L'elaboració i execució col·lectiva de programes de vigilància i prevenció d'incendis.

 2. L'elaboració i execució col·lectiva d'un programa d'actuacions urgents en cas d’incendis, així com un de reforestació dels terrenys afectats, en el seu cas.

 3. Col·laboració activa en l'organització, control i execució de mesures dictades o que es dictin per la Direcció General de Prevenció de Riscos del Medi Natural o per qualsevol altre Organisme o autoritat competent pera la prevenció i lluita contra els incendis.

 4. La realització de campanyes de divulgació entre els titulars de terrenys forestals sobre les accions de prevenció i lluita contra els incendis forestals, per a un major coneixement d'aquests pel sector.

En queda exclòs tot ànim de lucre.


TITOL II. Òrgans directius i forma d'administració.

Article 5

L'Agrupació es regira i administrarà per l'Assemblea General i la Junta Directiva, amb les facultats assenyalades en els articles següents.

Article 6 - Assemblea General

6.1. L'Assemblea General és l’òrgan suprem d'expressió de la voluntat de l'Agrupació, i esta constituïda per la tota1itat dels associats. Els acords de l'Assemblea General obliguen a tots els associats.

6.2. Corresponen a l'Assemblea General les funcions següents :

 1. El coneixement i aprovació de la memòria o informe anual que la Junta Directiva li sotmetrà, resumint la seva actuació.

 2. L'aprovació dels pressupostos, comptes de l'any i despeses extrapressupostàries.

 3. La decisió i discussió de tots els assumptes que li siguin sotmesos a proposta de la Junta Directiva o d'un grup d'associats, en nombre no inferior a un terç dels associats.

 4. Ser informada dels acords de la Junta Directiva.

 5. La proposta de modificació dels Estatuts.

 6. La disposició o alienació dels béns.

 7. Totes les altres atribucions que no hagin estat expressament conferides a d’altres òrgans.

Article 7 - Reunions de l'Assemblea General

7.1 L'Assemblea General es reunirà amb caràcter ordinari al menys un cop a l'any, i obligatòriament es procedirà a l'examen i aprovació del pressupost de l'exercici econòmic corresponent; a la· proclamació, si escau, de candidats electes a la Junta Directiva i a l'aprovació dels comptes de l'exercici anterior, així com a la informació en general sobre la gestió de l'Associació en tots els seus aspectes.

7.2. Es reunirà amb caràcter extraordinari:

 1. Quan ho consideri necessari la Junta Directiva.

 2. Quan es pretengui modificar els Estatuts.

 3. En aquells casos en que ho demani amb la seva signatura un nombre d'associats no inferior a un terç del total. Aquesta Assemblea General tindrà lloc en el termini màxim de 30 dies a comptar des del registre d'entrada de la demanda.

7.3 Totes les reunions de l'Assemblea General hauran de ser comunicades mitjançant notificació individual amb un escrit adreçat al domicili o adreça electrònica personal que consti a la relació actualitzada d'associats. La convocatòria s'haurà de realitzar amb una anticipació de com a mínim 15 dies. En aquells casos en que, a judici de la Junta directiva, la urgència dels temes a tractar ho exigeixi; es podrà convocar l'Assemblea General en un termini mínim de 5 dies hàbils.

7.4 L'Assemblea General es constituirà en primera convocatòria, si hi assisteixen la majoria dels associats, i en segona convocatòria, qualsevol que sigui el nombre d'associats assistents. L'Assemblea General serà presidida pel seu President, i en cas d’absència, pel vocal de més antiguitat.

7.5 Els acords de les Assemblees Generals s'adoptaran per majoria de vots dels associats presents. S’admetrà la delegació del vot sempre i quan qualsevol soci representat ho sigui per un altre soci o una altra persona. Aquesta possibilitat requerirà que el soci titular signi un escrit en el qual designi a la persona que el representarà fent-hi constar el nom, cognoms, DNI i domicili del representant. L'esmentat escrit haurà de ser presentat pel representant a l’inici de l’assemblea i haurà de quedar constància en l'Acta que hi és present i que actua en representació del soci absent. L’escrit de delegació de vot haurà de ser adjuntat a la pròpia Acta com annex.

Article 8 - Junta Directiva

La Junta Directiva es l’òrgan encarregat de l’execució dels acords de l’Assemblea General i assumeix la direcció i administració d'acord amb el que s'estableix en el present Estatut. Els seus membres corresponents seran elegits per l'Assemblea General.

La Junta Directiva estarà integrada pel President, el Secretari, el tresorer i els vocals. Un dels vocals serà un representant dels ajuntaments inclosos en l’àmbit territorial de l'ADF i tindrà un caràcter rotatiu de durada màxima anual. Per tal que la Junta Directiva estigui vàlidament constituïda i pugui adoptar acords caldrà l’assistència de la meitat dels seus membres com a mínim. La Junta es podrà realitzar per videoconferència, o altre mitjà telemàtic equivalent, sempre que no hi manifesti oposició expressa cap dels seus integrants.

Article 9 - Funcions de la Junta Directiva

9.1 Corresponen a la Junta Directiva les funcions següents:

 1. La direcció i vigilància en l'acompliment dels objectius de l'Agrupació i dels presents Estatuts.

 2. La proposta a l’Assemblea General dels pressupostos i tot el que pertoqui a la gestió econòmica de l’Agrupació.

 3. Vigilar el seu desenvolupament, recaptant i administrant els fons.

 4. Designar i separar el personal tècnic i administratiu, si n'hi hagués.

 5. Resoldre sobre l'admissió de nous socis i decidir les baixes.

 6. Convocar eleccions per a proveir els càrrecs de la Junta Directiva.

 7. Acordar la celebració d'Assemblees General, tant ordinàries com extraordinàries.

 8. Adoptar les mesures adients per l'acompliment dels acords de l'Assemblea General.

 9. Mantenir actualitzada la llista d'associats.

 10. Tota la resta d'atribucions que li assignin els presents Estatuts.

9.2 Els acords s'adoptaran per majoria dels assistents, i en cas d’empat decidirà el vot de qualitat del President.

Article 10 - Reunions de la Junta Directiva

La Junta Directiva es reunirà:

 1. Com a mínim dos vegades l'any. Una reunió per semestre.

 2. Quan ho consideri necessari el seu President.

 3. Quan ho sol ·liciti una tercera part dels seus components.

En aquest cas, la reunió es celebrarà dins els quinze dies següents a la recepció en l'Agrupació de la perceptiva sol·licitud signada pels peticionaris, en la qual s'exposaran les raons de la petició de la reunió.

Les decisions de la Junta Directiva s'aprovaran per majoria simple, essent el vot del President de qualitat.

Article 11 - President

Correspon al President la presidència i representació oficial de l'Agrupació en totes les seves relacions amb autoritats, corporacions tribunals i particulars, sense perjudici que en casos concrets pugui també la Junta Directiva encomanar aquestes funcions a determinades associacions o comissions, constituïdes a aquest efecte.

El President presidirà les Assemblees Generals, reunions Comissions a que assisteixi i dirigirà les deliberacions.

Li correspon l'execució i acompliment dels acords de l'Assemblea General i dels consells de la Junta Directiva.

En el cas d’absència o malaltia el substituirà el vocal de més edat.

Article 12 - Secretari

Correspon al Secretari:

 1. Preparar la relació d'assumptes que hagin de servir al President per determinar l'ordre del dia de cada convocatòria.

 2. Redactar les Actes.

 3. Expedir les certificacions d'ofici o instància de la part interessada.

 4. Expedir i tramitar comunicacions i documents, dels quals donarà compte al President.

 5. Exercir el càrrec de cap del personal necessari en la realització de les tasques pròpies de l'Agrupació.

 6. Complir i fer complir les decisions del President i els acords de l'Assemblea.

 7. Portar els llibres d'actes de les reunions.

 8. Convocar per ordre de l President les reunions de les Assemblees Generals i de la Junta Directiva.

 9. Redactar i organitzar tot tipus de comunicacions de les Assemblees Genera les i de la Junta Directiva.

 10. Desenvolupar totes les funcions que no es trobin especialment atribuïdes als altres components de la Junt a Directiva.

En els casos d’absència, vacant o impediment de qualsevol mena pot ser substituït pel vocal més jove de la Junta Directiva.

Article 13 - Tresorer

Correspon al tresorer de l'Agrupació.

 1. Preparar els projectes dels pressupostos, estats de comptes i balços.

 2. Intervenir totes les activitats econòmiques de l’Associació.

Article 14 - Comissions

14.1 Per acord de l'Assemblea General o de la Junta Directiva es podran crear comissions sobre aspectes específics de treballs, assistides pel membre de la Junta Directiva que es designi.

14.2 Són funcions d'aquestes Comissions:

 1. Assessorar l'Assemblea General o la Junta Directiva quan ho sol·licitin.

 2. Desenvolupar les activitats que se'ls encomani.

 3. Proposar iniciatives a la Junta Directiva o, si escau, a l'Assemblea General.

14.3 La Junta Directiva deliberarà sobre les propostes formulades per les Comissions. Respecte les que no estimi oportunes adoptarà acord motivat, i quant a les que siguin aprovades disposarà dels mitjans pertinents pera la seva execució.

14.4 De les activitats desenvolupades per les Comissions se’n donarà compte a l’Assemblea General.


TÍTOL III. Dels socis

Article 15

15.1 1 L'Agrupació estarà integrada per:

 1. Les persones físiques i/o jurídiques titulars de terrenys forest als que consten relacionats a l'annex d'aquests Estatuts, que de manera voluntària s'associen a l'Agrupació, i que en conjunt representen com a mínim el 20% dels titulars forestals o el 30% del total de la superfície forestal, situades en l’àmbit territorial de l'Agrupació.

 2. Els Ajuntaments dels termes municipals agrupats, que figuren a l'article tercer d'aquests Estatuts.

 3. Les organitzacions professionals agràries i les associacions que tinguin com a finalitat la defensa de la natura, vinculades als municipis de l'Agrupació que consten a l'article tercer d'aquests Estatuts.

15.2 La condició de soci s'adquireix mitjançant l'acord d'admissió de la Junta Directiva.

15.3 La qualitat de soci es perd:

 1. Per voluntat pròpia.

 2. Per acord de l'Assemblea General fundat en l'incompliment greu o reiterat dels estatuts.

Article 16 - Drets i deures dels socis

16.1 Els drets dels associats a l'agrupació són:

 1. Gaudir dels beneficis que l'Administració concedeixi a l'Agrupació de Defensa Forestal per a la realització d'actuacions coordinades dirigides a la vigilància i prevenció d'incendis forestals i a la reforestació dels terrenys afectats pels incendis.

 2. Assistir als actes i activitats que organitzi l'Agrupació.

 3. Assistir a les Assemblees Generals amb veu i vot.

 4. Elegir els òrgans representatius de l'Agrupació i també el de ser elegits.

 5. Participar en totes les activitats i serveis de l'Agrupació i a rebre informació sobre la marxa de la mateixa i sobre l'execució dels programes elaborats per l'ADF.

 6. Qualsevol altre dret que sigui reconegut als associats.

 7. 16.2 Els deures dels associats són:

 8. Complir taxativament els programes i actuacions que constitueixin els objectius de l'Agrupació.

 9. Mantenir una actitud de col·laboració en la gestió i activitats de l’Agrupació.

 10. Atenir-se al compliment dels presents Estatuts i de la normativa que es dicti per les autoritats competents en matèria de prevenció i lluita contra incendis forestals.


TÍTOL IV. Regim Electoral

Article 17

La durada dels càrrecs serà de quatre anys i es renovarà la meitat cada dos anys.

En la primera renovació cessaran el Secretari, i la meitat dels vocals, per sorteig entre ells. En la segona renovació cessaran el President, el Tresorer i la resta dels vocals; i així successivament. L'elecció dels diferents càrrecs de la Junta Directiva serà per votació entre els membres elegits per l'Assemblea General.

Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva seran cobertes de la forma reglamentaria en el termini màxim de dos mesos, i la Junta Directiva pot designar mentrestant els membres que substituiran temporalment els cessats. En cobrir-se qualsevol d'aquests càrrecs per elecció, la seva duració serà només fins a les properes eleccions, en que s'hagués de renovar el càrrec substituït.


TÍTOL V. Del voluntariat

Article 18

El voluntari és caracteritza pel seu compromís en la realització d’un treball de forma altruista, lliure i complementaria a la tasca dels professionals. Per aquesta raó es configura com a peça bàsica i determinant per a un correcte desenvolupament de les finalitats fundacionals en els termes establerts en els presents Estatuts.

El voluntariat estarà obert a tota la societat civil que reuneixi el perfil adequat i la seva selecció, acollida, formació, seguiment, distribució i assignació de responsabilitats serà assumit per l’equip tècnic seguint els criteris i objectius que, en cada moment, determini l'organisme oficial del qual depenguin les ADF, la Junta Directiva i el coordinador nomenat per la Junta.

Article 19

Les tasques, drets i obligacions del voluntariat vindran determinades per la normativa vigent que sigui d'aplicació al voluntariat ADF, així com el que s’estipuli el reglament intern que aprovi la Junta.


TÍTOL VI. Regim econòmic

Article 20

Són recursos propis de l'Agrupació:

 1. Els béns propis i drets que pugui posseir en el moment de la seva constitució i els que adquireixi posterior ment.

 2. Els ingressos obtinguts per quotes o derrames ordinàries o extraordinàries efectuades per part dels ajuntaments associats, prèvia aprovació en Junta o Assemblea per part dels representants nomenats pels respectius consistoris a l'ADF.

 3. Els ingressos obtinguts per quotes o derrames ordinàries o extraordinàries aprovades en Assemblea provinents dels socis propietaris forestals.

 4. Els ingressos obtinguts per aportacions voluntàries dels socis.

 5. Les subvencions o ajuts que li concedeixin les administracions públiques o les entitats privades.

 6. Els rendiments d'activitats econòmiques subjectes a la finalitat de l'entitat.

 7. Qualsevol altre ingrés lícit que acordi l'Assemblea General.

Article 21

La responsabilitat econòmica de l'Agrupació en tots els aspectes i especialment en les seves relacions a tercers, queda expressament limitada a l'import que en cada moment constitueixi el seu haver patrimonial, sense que, per tant, pugui afectar el patrimoni dels associats.

Article 22

De conformitat amb el que es preveu en aquests Estatuts, l'Assemblea General aprovarà, si escau, els comptes i balanços de cada exercici i, així com les memòries pressupostaries, per a la qual cosa els membres de l'Agrupació podran examinar els llibre i altres documents comptables amb deu dies d'antelació a la celebració de l'Assemblea, així com demanar els aclariments que considerin oportuns sobre la gestió i destinació donada als recursos econòmics de l'Agrupació.


TÍTOL VII. Dissolució

Article 23

21.1 L'Agrupació haurà de dissoldre’s i entrarà en procés de liquidació quan deixi d'agrupar el 20% dels titulars forestals de l’àmbit en qüestió o la superfície agrupada deixi de representar al menys el 30% del total de la superfície forestal. Així mateix haurà de dissoldre's en cas que l'Ajuntament o Ajuntaments del terme/s municipal/s deixin de formar-ne part.

21.1 L'Assemblea General podrà acordar la dissolució de · l'Agrupació en sessió expressament convocada amb aquesta finalitat, per majoria de dos terços dels socis en primera convocatòria i per majoria simple en segona convocatòria. En el cas que es dissolgui l' 'Agrupació, s’acordarà en Assemblea General el destí que es donarà als seus fons i a les seves propietats, que no podrà ser un altre que la prevenció d'incendis forestals i la reforestació.