Gestió econòmica, pressupostària i patrimonial

Comptes anuals

Comptes pendents d'aprovació

Comptes aprovats

Els comptes anuals es troben també publicats al registre mercantil de Girona.

Retribució dels òrgans de direcció i administració

Els associats i membres de la junta directiva no percebre retribució

El personal tècnic i laboral de l'entitat percep el següent:

  • Tècnic de suport: 13.364,70 € bruts anuals
  • Capatàs brigada: 22.274,40 € bruts anuals

Inventari i patrimoni de l'entitat

  • Vehicle lleuger forestal polivalent 4x4: Mitsubishi L200 GL
  • Vehicle lleuger forestal polivalent 4x4: Mitsubishi L200 GL
  • Vehicle lleuger forestal polivalent 4x4: Mitsubishi L200 GLX
  • Vehicle lleuger forestal de suport 4x4: Nissan Terrano
  • Vehicle ATV 4x4: Polaris
  • Vehicle de coordinació i suport: Nissan Interstar
  • Cuba remolcable 6000l
  • Cuba remolcable 6000l