Gestió econòmica, pressupostària i patrimonial

Comptes anuals

Els comptes anuals es troben també publicats al registre mercantil de Girona.

Retribució dels òrgans de direcció i administració

Els associats i membres de la junta directiva no percebre cap retribució.

Retribució dels personal tècnic i laboral

  • Tècnic de suport: 12.650,19 € bruts anuals el 2021

  • Capatàs brigada: 22.488,84 € bruts anuals el 2021

Retribució del personal voluntari

El personal voluntari no percep cap tipus de retribució.

Inventari i patrimoni de l'entitat

  • Vehicle lleuger forestal polivalent 4x4: Mitsubishi L200 GL

  • Vehicle lleuger forestal polivalent 4x4: Mitsubishi L200 GL

  • Vehicle lleuger forestal polivalent 4x4: Mitsubishi L200 GLX

  • Vehicle lleuger forestal de suport 4x4: Nissan Terrano

  • Vehicle ATV 4x4: Polaris

  • Vehicle de coordinació i suport: Nissan Interstar

  • Cuba remolcable 6000l

  • Cuba remolcable 6000l